ارزیابی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی دارای خارش اورمیک با گذری بر دیدگاه های طب ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

خارش یکی از مشکلات شایع بیماری های مزمن کلیوی است. تداوم روش های درمانی مختلف ضمن افزایش طول عمر بیماران باعث تغییراتی در شیوه ی زندگی، وضعیت سلامتی و نهایتا کیفیت زندگی آنان می شود. شناخت ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران، باعث ارائه ی خدمات بهتر توسط کادر درمانی و عاملی برای ارتقای سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود. هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی دارای خارش اورمیک در شهر مشهد در سال 1396 با گذری بر دیدگاه های طب ایرانی بود.

روش اجرا

 مطالعه ی توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 52 بیمار انجام شد. جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و سوالات دموگرافیک پژوهشگرساخته انجام و تحلیل داده ها توسط نسخه ی 16 نرم افزارSPSS  انجام شد.

یافته ها

میانگین سنی بیماران 73/51 سال و میانگین مدت دیالیز آن ها 42/41 ماه بود. نمره ی کلی کیفیت زندگی بیماران 56 بود. کمترین و بیشترین نمره، در ابعاد جسمی و محیطی دیده شد. بین برخی ابعاد کیفیت زندگی با متغیرهای هموگلوبین و کراتینین، ارتباط آماری معنادار معکوس و با سن، بیماری های دیابت، فشارخون و چربی خون ارتباط آماری معنادار مستقیم وجود داشت (005/0>P).

نتیجه گیری

 سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تر از بقیه ی افراد بوده و عوامل متعددی می تواند باعث ارتقای آن شود. توجه خاص به ویژگی های فردی بیماران دیالیزی ازنظر مزاج شناسی می تواند در پیش بینی نیازهای اساسی آنان کمک کننده باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
170 تا 180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065189 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!