ارتباط ابعاد بهزیستی روان شناختی با رضایت از زندگی و خودتنظیمی

پیام:
چکیده:
مقدمه
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد بهزیستی روان شناختی بر رضایت از زندگی و خودتنظیمی کارمندان زاهدان انجام شد.
روش کار
در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1395، 500 نفر از کارمندان دانشگاه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه بهزیستی روان شناختی 18 سئوالی ریف، مقیاس رضایت از زندگی 5 سئوالی و پرسش نامه خودتنظیمی میلر و براون بود. تحلیل داده ها با آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و نرم افزارSPSS نسخه ی 24 انجام شد.
یافته ها
نتایج نشان داد پنج بعد بهزیستی روان شناختی با رضایت از زندگی در سطح 99/0 ارتباط مثبت و معنی داری داشته اند. خودتنظیمی با استقلال، ارتباط مثبت با دیگران و هدفمندی در زندگی، ارتباط مثبت و معنی داری داشته است که ارتباط مثبت با دیگران، رشد شخصی، استقلال، پذیرش خود و تسلط بر محیط به ترتیب به میزان 49/6% - 13/6% - 91/5% -  78/5% و 74/5% واریانس را برای رضایت از زندگی و هم چنین استقلال به میزان 31/21% واریانس را برای خودتنظیمی تبیین کرد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد ابعاد بهزیستی روان شناختی بر رضایت از زندگی و خودتنظیمی، موثر بوده و باید برنامه های آموزشی در زمینه ی بهزیستی روان شناختی و فراهم کردن شرایط و امکانات برای افزایش رضایت از زندگی و خودتنظیمی کارمندان، مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
160 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065900 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.