بررسی تاثیر فعالیت های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به اهمیت پرخاشگری کودکان و نوجوانان در پیش بینی مشکلات سازگاری روانی- اجتماعی آینده، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر فعالیت های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان 7 تا 9 و10 تا 12 ساله انجام شد.

روش کار

جامعه آماری این کارآزمایی بالینی شامل 2200 دانش آموز پسر مدارس ابتدایی خلیل آباد در سال تحصیلی  95-1394 بودند. ابتدا به صورت تصادفی 4 مدرسه ابتدایی انتخاب و 200 دانش آموز با انتخاب تصادفی در گروه فعالیت های رقابتی و گروه فعالیت های غیررقابتی قرار گرفتند. پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه (فرم معلمان) به عنوان پیش آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. طول دوره اجرای برنامه 12 هفته (هفته ای دو جلسه) بود. در انتهای مداخله از گروه ها پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون کواریانس چند متغیره تحلیل گردیدند.

یافته ها

پس از حذف اثر پیش آزمون نمره پرخاشگری، تفاوت اثر تعامل گروه رقابتی غیررقابتی با گروه سنی بر نمره های پس آزمون معنی دار نبود (11/0 P=  و  47/2 f (1,199)=).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج، فعالیت های رقابتی و غیررقابتی تفاوت معنی داری در پرخاشگری دانش آموزان  ندارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
194 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065904 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.