مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه

پیام:
چکیده:
مقدمه
این پژوهش باهدف بررسی مقایسه اثربخشی مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر کاهش گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه صورت گرفته است.
روش کار
جامعه ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل  دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی استان های تهران و همدان در سال تحصیلی 92-1391 بود. برای انتخاب نمونه در مرحله ی اول از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، و در مرحله ی دوم، از روش جایگزینی تصادفی استفاده شد. ابتدا پرسش نامه خشونت بین فردی (CTS) بر روی دانش آموزان مدارس انتخاب شده اجرا شد. سپس تعداد 120 نفر (هراستان 60 نفر) که بالاتر از خط برش قرار داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمون و شاهد قرار داده  شدند (6 گروه 20 نفری). برنامه ی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی در قالب یک دور ه ی 10 جلسه ای اجرا شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه خشونت بین فردی (CTS)، پرسش نامه مشخصات اجتماعی، جمعیت شناختی، پرسش نامه ی هوش بهر هیجانی  بار- ان، مقیاس کنترل عواطف (ECS)، و نسخه دوم مقیاس شیوه مقابله با تعارض «رحیم»  (ROCI- II) بودند. جهت  تحلیل داده ها از آزمون تعقیبی LSD و آنکووا استفاده شد.
یافته ها
بین میزان اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و شناختی- عاطفی بر کاهش گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان تفاوت وجود دارد (824/2M=، 021/0 = P).
نتیجه گیری
به نظر می رسد آموزش مهارت های شناختی- عاطفی بیش از آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش گرایش به رفتارهای خشونت آمیز موثر می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065906 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.