ماده P به عنوان یک شناساگر زیستی بالقوه جهت ارزیابی درد در سگ ها

پیام:
چکیده:
پیشینه

ماده P (SP) نوروپپتیدی است که به عنوان تنظیم کننده عصبی عمل می کند. این پپتید به طور عمده در ساقه مغز و پایانه های عصبی آزاد می شود.

هدف

مطالعه حاضر با هدف ارائه داده های اساسی که ممکن است جهت ارزیابی درد در سگ ها، با اندازه گیری غلظت SP در سرم آن ها استفاده شود، انجام شد.

روش کار

دو گروه از سگ ها به عنوان گروه های درد در نظر گرفته شدند که به ترتیب شامل 10 قلاده سگ با در رفتگی مدیال کشکک (MPL) و 10 قلاده سگ دچار شکستگی بودند و 20 قلاده سگ سالم نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.

نتایج

غلظت SP در سرم گروه های درد به pg/ml 1/250 ± 5/485 رسید که به طور معنی داری بالاتر از غلظت در گروه کنترل بود (pg/ml 5/38 ± 4/116). غلظت سرمی SP در سگ های دچار شکستگی (pg/ml 3/225 ± 3/663) در مقایسه با سگ های دچار MPL (pg/ml 3/105 ± 8/307) به طور معنی داری افزایش یافته بود که نشان دهنده این مطلب است که افزایش تجربه درد در سگ ها موجب افزایش سطح سرمی SP می شود.

نتیجه گیری

این یافته ها این احتمال را مطرح می کند که SP ممکن است یک شناساگر زیستی مفید جهت ارزیابی درد در سگ ها باشد. مطالعه حاضر ممکن است داده های اساسی را ارائه دهد که می تواند در آینده به مدیریت درد در سگ ها کمک کند.

نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
انگلیسی
صفحات:
289 -292
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.