مقایسه میزان یادگیری و یادداری حاصل از آموزش به شیوه کلاس فناوری چندرسانه ای، کلاس آزمایشگاهی و کلاس معکوس و کلاس سنتی در ابتدایی

پیام:
چکیده:
این پژوهش بر آن است تا در یابد که آیا تفاوتی بین میزان یادگیری و یادداری حاصل از آموزش به طریق کلاس فناوری چندرسانه ای، کلاس آزمایشگاهی، کلاس معکوس و کلاس سنتی در درس علوم پایه ششم ابتدایی وجود دارد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی به تعداد 8304 نفر در پایه ششم دبستان های پسرانه در سال تحصیلی 96-95 در ناحیه 3 شهر کرج است. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بوده است بدین صورت که ابتدا از مناطق چندگانه کرج ناحیه 3 به صورت تصادفی انتخاب شد و آنگاه یک مدرسه در آن ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار پژوهش از نوع آزمون های چندگزینه ای محقق ساخته که روایی آن 4 نفر از آموزگاران برتر کشوری تائید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد و اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS20 در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که روش آموزش معکوس تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری و یادداری دانش آموزان دارد؛ اما سایر روش های آموزش کلاس آزمایشگاهی، کلاس چندرسانه ای و کلاس سنتی تاثیری بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان ندارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066621 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.