ارزیابی توان گردشگری کلانشهر تبریز در ایجاد شهر خلاق

پیام:
چکیده:

هر منطقه ای با بهره برداری از توانها و قابلیتهای گردشگری میتواند زمینهای پویا و فعال برای توسعه منطقه فراهم نماید،به همین دلیل تحلیل توانها و قابلیتی مزبور به گونهای جغرافیایی، ضرورتی ویژه پیداکرده است. امروزه اکثر شهرها به خصوص کلان شهرها در چهارچوب یک برنامه عملیاتی به آن پرداختهاند بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این 2 پژوهش به ارزیابی توان گردشگری کلانشهر تبریز در ایجاد شهر خلاق میپردازد. توان گردشگری شهر تبریز در قالب طبیعی و مسائل زیرساختی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری ، تاریخی و معماری ، مولفه اجتماعی و فرهنگی نفر که براساس رویکرد 01 اطلاعات مصاحبه بود. جامعه آماری پژوهش نخبگان شهری بودهاند .حجم نمونه پژوهش اشباع نظری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد شهر تبریز دارای توان، ظرفیت و پتانسیل گردشگری بینظیری است. بررسی توان گردشگری شهر بیانگر آن است که توان گردشگری شهر تبریز در حوزه ها و مولفه های فرهنگی و 52 درصد بیشتر از دیگر حوزه هاست. حوزه زیرساختی با 00 درصد و مولفه های تاریخی و معماری با 90 آدابورسوم با ضعیف ترین مخلفه شهر تبریز به لحاظ گردشگری محسوب میشود. این امر بیانگر آن است که ، درصد توان گردشگری آداب ورسوم و مولفه های ، مسئولین شهر تبریز برای ایجاد شهر خلاق گردشگری روی پتانسیلهای اجتماعی و فرهنگی اجتماعی و فرهنگی ، تاریخی و معماری توجه ویژهای داشته باشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که ساختار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگران شهر تبریز از یک طرف در تعامل با عوامل محیط گردشگری شهر اعم از محیط اقتصادی ملی و بین المللی گردشگری  و از طرف دیگر متاثر از ساختار و عوامل داخلی سیستم ، سیاسی ، معماری و تاریخی فرهنگی محلی و ساختار جاذبه  شکلگرفته است. بنابراین مسئولین ، اجتماعی ، گردشگری شهر اعم از ساختار اقتصادی شهری تبریز باید برای توسعه زمینه های خلاق گردشگری شهر این ساختار را موردتوجه قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066739 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!