بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه ای دولت در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری فناوری اطلاعات

پیام:
چکیده:

در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه ای دولت در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد قزوین می باشد، با توجه به حجم جامعه آماری، برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. 317 نفر از کارکنان در شهر قزوین به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش های گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه استاندارد اوشری ،کاتلارسکی و گرباسی 2015بوده است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای یک مقیاس بیش از 7/0 محاسبه گردید، پایایی آن مقیاس مطلوب ارزیابی شد. برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد. در این پژوهش از 2 فرضیه استفاده شد که نتایج حاصل از فرضیه اول میان کیفیت روابط مشتری- تامین کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در فرضیه دوم قرارداد مستقل (قیمت ثابت، زمان و مواد یا سرمایه گذاری مشترک با به اشتراک گذاشتن سود) و هر مجموعه قرارداد مشتری (یعنی ترکیبی از انواع مختلف قرارداد با یک یا چند تامین کننده) بر کیفیت روابط مشتری- تامین کننده با احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک تاثیر می گذارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066857 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.