ویژگی های بلایا عاملی موثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح: نتایج یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

 با توجه به افزایش وقوع بلایا در تمام کشورها و تاکید چارچوب کاهش خطر بلایای سندای (Sendai Framework) مبتنی بر کاهش آسیب پذیری، درک از خطر گامی مهم در افزایش آمادگی است. شواهد نشان می دهند سیستم های بهداشت و درمان در رویارویی با بلایا آماده نیستند. درک از خطر بلایا مفهومی جدید و وابسته به زمینه و فرهنگ است و در این حیطه تاکنون پژوهشی در ایران انجام نشده است.

هدف

 هدف از این مطالعه شناخت ویژگی های بلایا به عنوان عاملی موثر در درک از خطر مدیران میانی نظام سلامت در نیروهای مسلح است.

مواد و روش ها

 این مطالعه کیفی در سال 1397 به شیوه تحلیل محتوای قراردادی به روش گرین هیم و لودمن (Ludman & Graneheim) انجام شد. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه  ساختار یافته عمیق بود. مصاحبه ها تا اشباع اطلاعاتی پژوهشگر ادامه یافت. بلافاصله مصاحبه ها به صورت متن درآمده و واحدهای معنایی کدگذاری شده و با توجه به اشتراکات و تفاوت ها زیر طبقات و طبقات شکل گرفتند. مشارکت کنندگان 20 نفر از مدیران رده میانی نظام سلامت نیروهای مسلح با طیفی از تخصص های مرتبط بودند.

یافته ها

 با تجزیه و تحلیل 20 مصاحبه نیمه ساختار مند عمیق، مدیران میانی نظام سلامت، واحدهای معنایی در 125 کد و 18 زیر طبقه شکل گرفت، این زیر طبقات در سه طبقه عوامل داخل بیمارستانی، عوامل خارج بیمارستانی و نوع بلایا تبیین شدند.

بحث و نتیجه گیری

 نتایج بیانگر جنبه های متفاوتی از بلایا و تاثیر آن بر درک خطر مدیران میانی نظام سلامت نیروهای مسلح می باشد. بلایای انسان ساخت و به ویژه شورش های سیاسی، منازعات خارج و داخل بیمارستانی و همچنین رویدادهای خاص مانند برگزاری انتخابات و تجمعات سیاسی-مذهبی حتی قبل از اینکه تبدیل به خطری برای سازمان های بهداشتی نظامی شوند بر درک از خطر مدیران و به تبع آن بر اقدامات آنان تاثیر دارند. به نظر می رسد این تفاوت ها مربوط به زمینه کشور ایران و به خصوص سازمان های بهداشتی نیروهای مسلح می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -233
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067058 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.