شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر رهبری ناب در سازمان ها؛ رویکرد دیمتل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سازمان هایتندآموز عصر حاضر بیش از پیش به سازه مفهومی رهبری نوینی برای خلق مزیت رقابتی پایدار در دنیای کسب وکار پرشتاب امروزی نیازمند هستند، در همین راستا اکتشاف و رمزگشایی از ساختار مفهومی رهبری های نوین می تواند به عنوان پیشرانی اثربخش، در دست یابی به رشد و تعالی سازمان های مذکور باشد. از میان نظریه های نوین رهبری سازمانی، نظریه «رهبری ناب» توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه سرمایه انسانی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش با مرور ادبیات نظری و بررسی انواع مدل های رهبری ناب، 8 عامل موثر بر سازه رهبری ناب، با بیش ترین درجه اهمیت شناسایی شدند.

روش شناسی

عوامل موثر بر سازه رهبری ناب از طریق پرسش نامه ساختاریافته در اختیار خبرگان قرارگرفت تا با نظر آن ها تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، از طریق رویکرد پژوهش عملیاتی نرم و با بهکارگیری رویکرد دیمتل، روابط بین عوامل شناسایی و تحلیل شد و میزان تعامل بین عوامل و اثرگذاری و اثرپذیری هر عامل نسبت به سایر عوامل محاسبه شد.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عوامل موثر بر رهبری ناب در سازمان ها از نظر تعامل با عوامل دیگر به ترتیب الویت عبارت هستند از: بهبود مستمر، چشم انداز، فرهنگ سازمانی، اجرای ناب، ساختارهای حمایتی، عملکرد تیمی، مدیریت روزانه و توسعه خود و دیگران است و هم چنین اثرگذارترین عامل چشم انداز و اثرپذیرترین عامل اجرای ناب است.

نتیجه گیری

تحولات بنیادین الگوواره های اداره سازمان های امروزی، مستلزم به کارگیری شیوه های نوین رهبری این سازمان ها است؛ بر این اساس نظریه نوین رهبری ناب و شناسایی عوامل موثر بر آن در پاسخ به این تغییرات فزاینده مثمر ثمر خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067500 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.