ارائه الگوی فرایندی لنگرهای شغلی با استفاده از نظریه داده بنیاد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

لنگرهای مسیر ترقی، عوامل الهام بخش کاری و علت وجودی یک حس قوی است که موجب می شود تا شغل؛ آرامش بخش، جالب و مهیج باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی فرایندی لنگرهای شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است.

روش شناسی

این پژوهش کیفی بوده که برای گردآوری داده ها از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از خبرگان این اداره کل و برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در رویکرد نظریه زمینه ای استراوس و کوربین طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. به منظور اعتباربخشی بیشتر به نتایج این پژوهش کیفی که پس از استخراج مفاهیم و مقولات فرعی و اصلی، از روش دلفی برای انجام جرح و تعدیل های لازم استفاده شد.

یافته ها

 لنگرهای شغلی کارکنان این اداره کل، دارای ابعاد؛ شایستگی فنی_کارکردی، صلاحیت مدیریتی، امنیت، خلاقیت، استقلال کاری، ایثار و ازخودگذشتگی، چالش محض و سبک زندگی است. همچنین شرایط علی، عوامل زمینه ای، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدهای لنگرهای شغلی به روش نظریه داده بنیاد استخراج شدند.  

نتایج

در صورتی که سازمان با تکیه بر عوامل اثرگذار طرح شده در این الگو به لنگرهای شغلی کارکنان خود توجه داشته باشد، سازمانی متمدن خواهد بود که امیدواری سازمانی و ماندگاری منابع انسانی در آن مشهود و کارکنان نیز به بالندگی فردی دست می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067501 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.