الگوی مسیری پیشران های رفتارهای انحرافی کارکنان در یک سازمان نظامی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

توجه به رفتارهای انحرافی در محل کار از نظر هزینه و دستاورد برای سازمان ها حیاتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مدل مسیری رفتارهای انحرافی کارکنان در سازمان ها است.

روش شناسی

پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان یکی از سازمان های نظامی شهر تهران است و با استفاده از جدول مورگان تعداد 234 نفر برای نمونه پژوهش انتخاب شده اند. روش نمونه گیری نیز نمونه گیری تصادفی ساده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه های استاندارد گل پرور و سلحشور (1395)، عباسی خواه و بهبودی گنجه (1395)، عبدی (1396)، آلایس و همکاران (2013)، پنگ و همکاران (2016) و هاروی و همکاران (2017) است. روایی محتوایی پرسش نامه های پژوهش توسط اساتید خبره و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها نیز با استفاده از پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از معادلات ساختاری استفاده شده است.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان دادند که در مجموع هفت متغیر در مدل مسیری رفتارهای انحرافی کارکنان وجود دارد و این هفت متغیر عبارتند از؛ رهبری مخرب، بی عدالتی سازمانی، قوانین ناعادلانه، استفاده ابزاری، نگرش منفی، بدبینی سازمانی و نارضایتی شغلی.

نتیجه گیری

برای این که سازمان های دولتی از گزند رفتارهای انحرافی کارکنان در امان باشند، باید به مقوله فرهنگ و فرهنگ سازی توجه بیشتری داشته باشند؛ با تقویت شاخص های فرهنگی در سازمان ها می توان تا حد زیادی سازمان را در برابر این جریان ها حفظ کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067503 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.