طراحی الگوی حکمرانی خوب در سطح واحدهای دفاعی کشور مبتنی بر روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

حکمرانی یک رویکرد مثبت در فرایند تصمیم گیری است که در قالب و چارچوب آن تصمیم گیری ها انجام می شود. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی مولفه های موثر بر طراحی الگوی حکمرانی خوب برای زمینه سازی حکمرانی خوب در بخش دفاعی کشور است.

روش شناسی

پژوهش حاضر کیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان حکمرانی خوب در بخش دفاعی کشور است که از این میان تعداد 15 خبره با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند و به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری داده ها استفاده از مصاحبه و پرسشنامه و مقایسات زوجی است که با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی توسط نرم افزار اکسل به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

یافته ها

مبانی تحلیل کمی الگوی حاضر در این مقاله، مبتنی بر تفسیر و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از جامعه خبرگان، در قالب آمار تحلیلی به صورت ترکیبی می باشد که از تحلیل آن ها پنج مولفه ی اصلی؛ فرهنگ سازمانی، مدیریت سازمانی، قوانین و مقررات، ثبات اجتماعی و راهبرد به عنوان مولفه اصلی در طراحی این الگو شناسایی شدند. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که تمامی این مولفه ها دارای تاثیر معناداری در راستای طراحی الگوی حکمرانی خوب می باشند.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که در بین عوامل حکمرانی خوب در بخش دفاعی کشورمان مولفه ی اصلی، قوانین و مقررات و سپس فرهنگ سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی شکل گیری و طراحی الگوی حکمرانی خوب داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067504 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.