طراحی مدل چندسطحی رشد و یادگیری در موسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری- تفسیری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش با هدف بررسی رابطه علی و معلولی مولفه های رشد و یادگیری مدیریت عملکرد در سطح فردی، گروهی و سازمانی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری انجام شده است.

روش شناسی

تحقیق از حیث هدف؛ کاربردی است.روش پژوهش، آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونین موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق که دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا و حداقل 5 سال سابقه اجرایی و مدیریتی در موسسه می باشند. از نمونه گیری هدفمند با رویکرد قضاوتی استفاده شده است. در بخش کمی، جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، معاونین و کارشناسان موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق است که 254 نفر می باشند. حجم نمونه در بخش کمی با استفاده از  تکنیک ISM بین 10 تا 25 نفر قابل قبول می باشد. در مرحله کیفی محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین مدیریت عملکرد در بعد رشد و یادگیری دست یافت. در مرحله کمی با بهره گیری از روش ISM و تحلیل MICMAC، روابط میان مضامین شناسایی شد.

یافته ها

سه عامل آموزش کارگزاران آموزش، طراحی و استقرار نظام انتخاب، انتصاب و ارتقاء هیات علمی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بیشترین تاثیرپذیری از سایر عوامل وکمترین تاثیر گذاری بر آنها را دارد.

نتیجه گیری

عامل راه اندازی مراکز رشد مرتبط با منابع انسانی عامل بنیادین تعیین کننده مدیریت عملکرد از منظر رشد و یادگیری در سطح سازمان است. این عامل تعیین کننده عامل رقابتی نمودن نظام جبران خدمت که در سطح ششم جای می گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067506 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.