ارتباط نیازهای مادران با حمایت پرستاری از کودکان بستری در بیمارستان بقیه الله الاعظم علی اباد کتول در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

بستری شدن کودک در بیمارستان یکی از دلایل اصلی تنش و اضطراب برای والدین است. با توجه به اهمیت ارایهی مراقبت خانواده محور، درک نیازهای والدین از سوی پرستاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف ارتباط نیازهای والدین با حمایت پرستاری از کودکان بستری انجام شد.

روش

در این مطالعه توصیفی مقطعی 150 نفر از والدین کودکان بستری در بخش کودکان که حداقل 24 ساعت در بیمارستان حضور داشته اند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بررسی شدند. نیازهای والدین با پرسشنامه «نیازهای والدین کودکان بستری» و حمایت پرستاری با ابزار «حمایت پرستاری از والدین» به صورت مصاحبه انفرادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

میزان نیاز والدین با میانگین و انحراف معیار  2/35±152/78و میزان حمایت پرستاری با میانگین و انحراف معیار  16/52± 72/01 بود. آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نیاز والدین کودکان بستری با حمایت پرستاری ارتباط معنی دار و مستقیم را نشان داد (0/45=r و 0/01>P).

 نتیجه گیری

 با افزایش نیاز والدین میزان نیاز به حمایت پرستاری افزایش پیدا می نمود. با درک نیازهای والدین از سوی کادر درمانی به خصوص پرستاری نقش مهمی در ارائه حمایت ها و مراقبت های پرستاری دارد. لذا با افزایش درک نیازها و حمایت های پرستاری، شاهد افزایش کیفیت مراقبت و رضایتمندی بیماران و مراقبین آنها خواهیم بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067734 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.