اثر دما، pH و اسانس نارنج بر کاهش جمعیت لیستریا مونوسیتوژنز در فیله کپور نقره ای دودی شده به روش گرم و سرد

پیام:
چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات دما، pH و اسانس نارنج بر روی کاهش میزان رشد L. monocytogenes مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل درجه حرارت 45 درجه سانتی گراد (برای 144 ساعت)، 50 درجه سانتی گراد (برای 72 ساعت)، 55 درجه سانتی گراد (برای 6 ساعت)، 4 سطحpH (4،5،6) و اسانس نارنج Citrus aurantium L.)) در سطوح 2/0، 4/0 و 6/0 درصد بر روی میزان رشد باکتری L. monocytogenes در فیله کپور نقره ای دودی شده به روش سرد و گرم انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش pH در دماهای مورد بررسی تعداد باکتری افزایش یافت (05/0P<). اما آنالیز همبستگی، عدم همبستگی بین تعداد L. monocytogenes با pH را نشان داد. افزایش دما به شکل معنی داری توانست تعداد باکتری فیله کپور نقره ای دودی شده سرد و گرم را کاهش دهد، به شکلی که کمترین تعداد باکتری در هر دو روش سرد و گرم در تیمار دمایی 55 درجه سانتی گراد شمارش شد. بررسی همبستگی بین تعداد باکتری و درجه حرارت نیز این موضوع را تایید کرد. در مورد میزان تاثیرگذاری اسانس نارنج بر روی تعداد باکتری، نتایج نشان داد در شرایط pH و درجه حرارت ثابت، با افزایش درصد اسانس نارنج، تعداد L. monocytogenes کاهش یافت و این کاهش بخصوص در تیمار 6/0 درصد اسانس نارنج به شکل معنی داری بیشتر بود. همچنین در درجه حرارت وpH یکسان، دودی کردن گرم در مقایسه با دودی کردن سرد کارایی بالاتری در کاهش تعداد L. monocytogenes داشت. با توجه به اینکه تعداد باکتری شمارش شده در هر دو روش دودی کردن در دماها وpHهای مختلف، از استانداردLog cfu/g 107بالاتر نبود، می توان عنوان کرد که دودی کردن روشی مطمئن برای افزایش ماندگاری فیله کپور نقره ای است و بهترین دما و زمان برای دودی کردن به ترتیب 55 درجه سانتی گراد برای 6 ساعت و در pH برابر با 4 و سطح اسانس6/0 درصد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068245 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.