مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور تله هلث بر شدت بیخوابی زنان باردار

پیام:
چکیده:
مقدمه

 یکی از شایعترین اختلالات در دوران بارداری، اختلال خواب میباشد و شایعترین آن، اختلال بیخوابی است. یکی از راه هایی که ممکن است، اختلال خواب را اصلاح کند، آموزش است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه آموزش بر اساس مدل مراقبت پیگیر و تله هلث بر شدت بی خوابی زنان باردار، انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی با نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی سه گروهه، بر روی 91 زن باردار، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهد، در سال 1396 انجام شد. برای گروه های مدل مراقبت پیگیر و تله هلث، مداخله به مدت 12 هفته و برای گروه کنترل مراقبت های معمول مرکز بهداشت انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه شدت بی خوابی (ISI)بود که قبل از مداخله، بلافاصله بعد و 4 هفته بعد از مداخله تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ، روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری انجام شد.

یافته ها

نتایج آزمون های آماری نشان داد که سه گروه از نظر متغیرهای سن، سن بارداری، تعداد فرزند، تعداد بارداری، تحصیلات مادر و وضعیت بارداری با یکدیگر همگن بودند (05 / 0 < P). شدت بی خوابی، قبل از مطالعه در هر سه گروه تفاوت معنی داری نداشت(235 / 0 = P)؛ بلافاصله بعد و 4 هفته پس از مداخله، در سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت) 001 / 0 > P .)

نتیجه گیری

آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و تله هلث هر دو، موجب کاهش بی خوابی، زنان باردار می شوند. با توجه به اینکه روش تله هلث، ارزانتر و آسانتر است، می توان از این روش، جهت بهبود شدت بی خوابی زنان باردار استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.