شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی

چکیده:

فساد اداری - مالی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می شود که اولا به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیا هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا به شخص دیگر باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها به اجرا درآمدهاست. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9334/0 و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تائید قرارگرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند بوده و پرسشنامه ها در بین 704 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان در ستادهای فرماندهی مراکز استان ها توزیع گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها در بین عوامل مدیریتی، ضعف مدیران: 1-در رهبری و هدایت، 2- نظارت و کنترل و 3- بسیج منابع و امکانات و 4- ارتباطات به عنوان 4 عامل تعیین کننده از بین 9 عامل مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی قرار دارند؛ و از طرفی تقویت مهارت مشاوره پذیری، تصمیم گیری و رهبری و هدایت باعث جلوگیری از رخداد فساد مالی واداری می گردد. همچنین ارائه راهکارهای موثر جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی، نحوه ارتباط عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها با استفاده از شاخص های چهارگانه بررسی گردید و از بین 49 گزینه موردبررسی در عوامل تاثیرگذار بر بروز فساد، 19 گزینه تاثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد؛ و همچنین و از بین 54 گزینه موردبررسی از بین عوامل تاثیرگذار در جلوگیری از بروز فساد، 24 گزینه تاثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد به گونه ای که هم به لحاظ موثر بودن در بروز فساد و هم به لحاظ بازدارنده بودن از بروز فساد، از میانگین های جمع کل عوامل بالاتر بوده و از اهمیت بسزایی در بروز یا پیشگیری از بروز فساد برخوردار بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -72
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.