ارتباط عوامل بافتاری و نیازهای معنوی با بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. بهزیستی معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. پژوهش حاضرباهدف بررسی ارتباط بین عوامل بافتاری و نیازهای مذهبی با بهزیستی معنوی در بیماران سرطانی انجام شد.

مواد وروش ها

روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این کلیه بیماران سرطانی شهرستان ساری بودند که 141 نفر (77 زن، 64 مرد) از بیماران سرطانی شهرستان ساری که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده شدند بود.جهت ارزیابی از ابزار بهزیستی معنوی پیترمن، مقیاس نیازهای مذهبی بسینگ و مقیاس عوامل بافتاری ماریان استفاده شد.

یافته ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. .نتایج بررسی های آماری نشان داد که نیاز مذهبی، نیاز وجودی و نیاز به بخشش (001/0>P) به صورت مثبت و معنی دار بیشترین سهم (41/0=R2) را در پیش بینی بهزیستی معنوی داشت. هم چنین نتایج نشان داد که ابعاد رفتاری، سیاست، دولت، بهداشت، پزشکی و اشتغال (001/0>P) به صورت معنی دار بیشترین سهم (51/0=R2) را در پیش بینی بهزیستی معنوی داشت

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که مولفه های نیازهای معنوی و عوامل بافتاری به عنوان دو سازه روان شناختی می توانند در بهزیستی معنوی بیماران نقش داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -356
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068939 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!