مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی با گروه گواه

پیام:
چکیده:
مقدمه

عمل رینوپلاستی یکی از عمل های متداول در بین جوانان، مخصوصا دختران دانشجو می باشد. برخی از ویژگی های شخصیتی روانشناختی زمینه ساز گرایش به این عمل زیبایی می باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی با گروه گواه انجام شده است.

مواد و روش ها

جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی زند شیراز می باشد که از بین این افراد،  دانشجو با عمل رینوپلاستی به عنوان گروه آزمایشی و 30 دانشجو بدون عمل رینوپلاستی به عنوان گروه گواه به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت تکمیل داده ها از پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI) و به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که از بین 8 مقیاس بالینی پرسشنامه MMPI ، نمرات خودبیمارانگاری و ضعف روانی در دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی به طور معنی داری  بالاتر از گروه گواه بوده است. در سایر مقیاس های بالینی بین دو گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد.

بحث و نتیجه گیری

اضطراب، وسواس، کمال گرایی، ترس و همچنین خودبیمارانگاری که شامل توجه وسواسی و افراطی به بدن و ظواهر آن می باشد  به طور معنی داری در دختران دانشجوی استفاده کننده از عمل رینوپلاستی نسبت به گروه گواه، بالاتر بوده است. بنابراین لزوم مداخله روانشناختی و مشاوره به منظور حذف عمل رینوپلاستی غیر ضروری کاملا لازم به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
369 -376
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068941 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!