تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

استرس و فرسودگی شغلی ازجمله خطراتی است که پرستاران با آن مواجه یوده و استفاده صحیح از زمان می تواند در کاهش آن تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.

مواد و روش

این پژوهش نیمه تجربی، بر روی 120 پرستار و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. نمونه های گروه مداخله از بیمارستان امام علی(ع) وکنترل از بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه دموگرافیک، استرس شغلی ENSS، فرسودگی شغلی ماسلاچ جمع آوری گردید.درگروه آزمون پس از تکمیل پرسشنامه ها آموزش مدیریت زمان به صورت چهارجلسه آموزش دردوگروه 30 نفره هفته ای دو جلسه به مدت 90 دقیقه به صورت سخنرانی با استفاده ازوسایل کمک آموزشی و پاور پوینت، اجرا گردید. 8 هفته بعد از آخرین جلسه آموزش مدیریت زمان، مجددا پرسشنامه استرس و فرسودگی شغلی درگروه مداخله تکمیل شد.درگروه کنترل پرسشنامه ها توسط پرستاران تکمیل و مجددا همزمان با گروه مداخله پس از 8 هفته تکمیل شد.تحلیل داده ها توسط آزمون های تی مستقل، تی زوجی، مجذور کای صورت گرفت.

نتایج

میانگین تغییرات نمره استرس شغلی بعد از آموزش مدیریت زمان درگروه مداخله وکنترل تفاوت معنی دارداشت (001/0>P). میانگین تغییرات نمره خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و موفقیت فردی فرسودگی شغلی بعد از آموزش مدیریت زمان در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی دار داشت (001/0>P).

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اهمیت مدیریت زمان در پرستاری، مدیران پرستاری بایستی نسبت به برگزاری دوره های آموزش مدیریت زمان به صورت برنامه آموزش ضمن خدمت پرستاران اقدام نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
401 -412
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068944 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!