رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران بیمارستان نمازی شیراز

پیام:
چکیده:
مقدمه

تسهیم دانش عامل مهمی در کسب مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می رود. از آنجا که تسهیم دانش شامل تعاملات اجتماعی بین کارکنان می شود، سرمایه اجتماعی می تواند در شکل گیری دانش به اشتراک گذاشته شده نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران می باشد.

مواد و روش

این تحقیق مطالعه ای توصیفی پیمایشی می باشد، که از میان 950 نفر پرستار بالینی، 274 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به پرسشنامه استاندارد تحقیق (Hau & et.al. 2013) که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بود پاسخ دادند. داده ها به روش تحلیل مسیر از طریق نرم افزارSPSS15 و لیزرل 70/8 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

یافته ها

یافته ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (74/5T=،35/1=β) سرمایه اجتماعی با پاداش (91/4T=،32/1=β) سرمایه اجتماعی با لذت(82/6T=،39/3=β) و سرمایه اجتماعی با تاثیرمتقابل(78/10T=،73/1=β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. روابط بین لذت با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (91/5T=،14/0=β) لذت با تمایل به تسهیم دانش آشکار(13/4T=،08/0=β) و لذت با تاثیر متقابل(64/5T=،10/0=β) نیز مثبت و معنادار است. رابطه بین تاثیر متقابل با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (85/2-T=،21/0-=β) معکوس و معنادار است. روابط بین پاداش با لذت(05/2- T=،22/0-=β) و پاداش با تاثیر متقابل(66/3T=،12/0=β) نیز معنادار است. نتایج نشان داد برازش مدل مطلوب می باشد.

بحث و نتیجه گیری

سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و به صورت غیرمستقیم با تمایل به تسهیم دانش آشکار پرستاران رابطه دارد و از میان سه بعد انگیزه فردی (پاداش، لذت، تاثیر متقابل) لذت و تاثیر متقابل می توانند در رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش به ویژه دانش ضمنی در پرستاران نقش بسیار مهمی داشته باشند اما پاداش تاثیری ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
413 -422
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068945 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!