تاثیر آموزش همتا بر علائم خوشه ای و خودکارآمدی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سرطان پستان شایع ترین بدخیمی شناخته شده در زنان می باشد. این بیماران پس از درمان، اغلب نشانه های ناراحت کننده ای از قبیل درد، اختلالات خواب، اضطراب و خستگی را تجربه می کنند. درعین حال، آن ها ارتباط کمتری با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی دارند و خودکارآمدی آن ها جهت کنترل این علائم نقش اساسی دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر آموزش توسط همتا بر علائم خوشه ای (درد، اضطراب، خستگی، اختلال خواب) و خودکارآمدی بیماران مبتلابه سرطان پستان می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی بوده است که 100 خانم مبتلابه سرطان پستان بر اساس جدول آماری مورگان جرسی به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از انجام مداخله پرسشنامه های دموگرافیک، سنجش خودکارآمدی شرر، سنجش درد، سنجش اضطراب بک، سنجش خستگی پایپر، سنجش اختلال خواب پترزبورگ جهت دو گروه تکمیل گردید. جهت گروه آزمون، آموزش توسط همتا به صورت جلسات گروهی، طی 8 جلسه اجرا گردید و برای گروه کنترل، آموزش روتین انجام می شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS صورت گرفت.

یافته ها

 نتایج نشان داد 50 نفر نمونه در هر گروه ازنظر سن و سابقه خانوادگی سرطان تفاوت معناداری نداشتند. نرمال بودن نمرات علائم خوشه ای و خودکارآمدی مقدار چولگی بررسی شد که داده ها از توزیع نرمال پیروی می کرد. مقایسه میانگین نمرات علائم خوشه ای در پس آزمون ازنظر درک افراد از درد، اضطراب، خستگی و کیفیت خواب بین گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی داری نشان داد (05/0>P). و همچنین میانگین نمره خودکارآمدی گروه آزمون و کنترل بعدا از مطالعه تفاوت معنی داری داشت (05/0>P).

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج آموزش توسط همتا علائم خوشه ای و خودکارآمدی را در بیماران مبتلابه سرطان پستان بهبود داده بود؛ بنابراین به پرستاران و متخصصین حوزه سلامتی توصیه می شود ضمن حمایت از تشکیل گروه های حمایت و آموزش توسط آن ها به مددجویان، به عنوان روش مکمل در کنار سایر مداخلات مراقبتی به کارگیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
505 -514
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068986 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!