خوش بینی و ارتباط آن با افسردگی در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تبریز

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سرطان در کودکان به عنوان یک بیماری تهدیدکننده حیات، پیامدهایی منفی بر بیماران و اعضای خانواده شان دارد. والدین کودکان مبتلا به سرطان، استرس روانی زیادی را تجربه می کنند که می تواند بسیاری از جنبه های سلامتی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه تعیین میزان افسردگی و خوش بینی در والدین کودکان مبتلا به سرطان و تعیین ارتباط بین این دو متغیر بود.

مواد و روش کار

مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که با مشارکت 148 نفر از والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تبریز انجام گردید. نمونه این مطالعه به صورت نمونه در دسترس انتخاب گردید. برای تعیین سطح خوش بینی از "آزمون گرایش زندگی" و جهت تعیین میزان افسردگی آزمودنی ها "مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان" استفاده شد. داده ها با استفاده از ویرایش 16 نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل و استنباط آماری قرار گرفت.

یافته ها

میانه و دامنه بین چارکی امتیاز خوش بینی (4IQR:) 16 و افسردگی (7IQR:) 8 بوده است. همچنین بین خوش بینی و افسردگی والدین کودکان مبتلا به سرطان همبستگی معکوس معنادار مشاهده شد (439/0- =r، 001/0>p).

نتیجه گیری

با توجه به میزان افسردگی در والدین کودکان مبتلا به سرطان، توجه بیشتر به عوامل موثر در آن ضروری است. همچنین نظر به ارتباط معنادار بین خوش بینی و افسردگی، آموزش راهکارهای تقویت خوش بینی در برنامه های مراقبتی توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
563 -573
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068991 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!