شجاعت اخلاقی پرستاران در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

شجاعت اخلاقی فضیلتی است که برای عملکرد باوجدان همه ارائه دهندگان خدمات سلامت به ویژه پرستاران ضروری است و برخورداری از سطح بالایی از این فضیلت بسیار حائز اهمیت است چراکه در عصر حاضر در سازمان های ارائه دهنده خدمات با افزایش آگاهی مددجویان، تغییر در نیازهای سلامتی افراد، عدالت اجتماعی و دسترسی به خدمات سلامتی دیسترس اخلاقی پرستاران افزایش یافته است لذا این مطالعه باهدف تعیین شجاعت اخلاقی پرستاران انجام شده است.

روش بررسی

مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی می باشد که در سال 1397 در ارومیه انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه پرستاران شاغل در بخش های مختلف مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود. تعداد نمونه موردمطالعه 305 نفر بود که به روش تصادفی ساده و به صورت نسبتی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه شجاعت اخلاقی سکرکا[1] و همکاران جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار spss v.16 و با آزمون های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس تک عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین نمره شجاعت اخلاقی (62/15±09/86) (دامنه 105-21) بود. بعد عامل اخلاقی (51/3±81/17) و بعد ارزش های چندگانه (71/3±80/16) به ترتیب بیشترین و کم ترین میانگین را به خود اختصاص دادند. بین سن و سابقه کار و وضعیت تاهل با شجاعت اخلاقی ارتباط مثبت و معنی دار یافت شد (05/0˂p).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه حاضر میانگین شجاعت اخلاقی پرستاران و همچنین بعد عامل اخلاقی در سطح مطلوب قرار داشت. لذا می توان با برنامه ریزی و آموزش موثر و حمایت سازمان این فضیلت مهم اخلاقی را ارتقا داده و متعاقب آن شاهد افزایش کیفیت مراقبت باشیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
574 -581
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068992 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!