یافته علمی: تجمع عناصر فلزی (مس، روی، سرب و نیکل) در بافت های عضله، کبد، کلیه و آبشش ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) در چاه نیمه های سیستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه ی الگوی تجمع عناصر فلزی مس، روی، نیکل و سرب در بافت های مختلف ماهی انجک Schizocypris altidorsalis در چاه نیمه های سیستان بود. بدین منظور40 عدد ماهی انجک (20 عدد در زمستان 1393 و 20 عدد در بهار 1394) به صورت تصادفی از چاه نیمه های سیستان تهیه گردید. پس از تهیه نمونه ها، بافت های کبد، کلیه، عضله و آبشش هر یک از نمونه ها جداسازی شدند. پس از جداسازی بافت ها و هضم توسط اسید نیتریک غلیظ، غلظت هر یک از فلزات بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان تجمع در فصل زمستان برای فلزات مس، روی، سرب و نیکل در بافت عضله به ترتیب 39/1±01/43، 63/0±08/143، 53/0±01/8 و18/0±13/1 میکروگرم بر گرم وزن خشک و در فصل بهار میزان این فلزات برای بافت عضله به ترتیب 50/1±90/42، 02/3±04/141، 56/1±07/7 و22/0±32/4 میکروگرم بر گرم وزن خشک می باشد. در مجموع بیشترین مقادیر عناصر مس و روی در بافت کبد و سرب و نیکل در بافت آبشش اندازه گیری شد. همچنین نتایج نشان داد میزان تجمع عناصر فلزی مانند مس، روی و سرب در بافت عضله از حد مجاز استانداردهای جهانی WHO, FAO بالاتر بوده ولی میزان نیکل کمتر از استاندارد FDA می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
157 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069028 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!