اثر مکمل غنی از نوکلئوتید بر عملکرد رشد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل غنی از نوکلئوتید بر عملکرد رشد و پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در یک طرح کاملا تصادفی با پنج گروه آزمایشی، پنج تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل جیره پایه بدون مواد افزودنی (گروه شاهد)،  پروبیوتیک کلوستات و 400، 500 و 600 گرم در تن مکمل غنی از نوکلئوتید بودند. مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در پایان هر دوره اندازه گیری شد. ایمنی هومورال با تزریق داخل عضلانی گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) و ایمنی سلولی با تزریق فیتوهماگلوتینین در پوست بال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تمام سطوح مکمل غنی از نوکلئوتید میزان مصرف خوراک روزانه را کاهش داده (به ترتیب 7/89، 3/83 و 4/79 در مقابل 2/98 گرم) و سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک (به ترتیب 67/1، 62/1 و 62/1 در مقابل 93/1) شدند (05/0>P). در روز 28 دوره پرورش، گروه های پروبیوتیک کلوستات، 400 و 500 گرم در تن مکمل غنی از نوکلئوتید عیار پادتن علیه SRBC کل (به ترتیب 20/5، 60/6 و 90/6 در مقابل 20/3) و IgM (به ترتیب 60/2، 20/3 و 20/2 در مقابل 90/0) بالاتری داشتند (05/0>P). در روز 35 دوره پرورش، گروه های 400 و 500 گرم در تن مکمل غنی از نوکلئوتید  عیار پادتن بالاتری علیه SRBC کل (60/6 و 10/6 در مقابل 80/3 و 50/4)، IgG (50/3 و 30/3 در مقابل 10/2 و 50/2) و IgM (10/3 و 80/2 در مقابل 70/1 و 00/2) نسبت به گروه شاهد و پروبیوتیک کلوستات داشتند (05/0>P). اثر گروه های آزمایشی بر میزان پاسخ ایمنی سلولی معنی دار نبود (05/0<P). در نهایت بر اساس نتایج این تحقیق می توان بیان کرد استفاده از 400 و 500 گرم در تن مکمل غنی از نوکلئوتید در جیره آثار مفیدی بر عملکرد و پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069247 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!