اثر افزودن عصاره پوست انار بر صفات عملکردی، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا

پیام:
چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی اثر عصاره پوست انار بر عملکرد، خصوصیات لاشه، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه روغن کلزا بود. در این آزمایش از تعداد 120 قطعه جوجه خروس یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل سطوح صفر، 300 و 600 میلی گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار بود. تمامی جیره ها در دوره آغازین دارای چهار درصد روغن کلزا و در دوره رشد و پایانی دارای شش درصد روغن کلزا بودند. تحلیل داده ها نشان داد عصاره پوست انار بر صفات عملکردی شامل مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک اثر نداشت. سطح 600 میلی گرم عصاره پوست انار در مقایسه با گروه شاهد سبب افزایش وزن نسبی بورس فابرسیوس (22/0 در برابر 11/0 درصد) و کاهش وزن نسبی چربی بطنی (92/0 در برابر 93/1 درصد)، کلسترول (95/147 در برابر mg/dL 78/155) و LDL (45/44 در برابر  mg/dL36/53) پلاسمای خون شد (05/0>P). سطح 600 میلی گرم عصاره پوست انار در مقایسه با گروه شاهد، فعالیت آنزیم های لاکتات دهیدروژناز (1111 در برابر  u/L2182) و آسپارتات آمینوترانسفراز (210 در مقابل  u/L 239(خون را کاهش داد (05/0>P). کیفیت گوشت در دوره نگهداری (85/0 در برابر  ng/g99/0)، ارتفاع پرز (1245 در برابر 1027 میکرومتر) و نسبت عمق کریپت به ارتفاع پرز (74/6 در برابر 05/5) ناحیه ژژنوم جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطح 600 میلی گرم عصاره پوست انار در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد (05/0>P). بنابراین افزودن عصاره پوست انار در سطح 600 میلی گرم در کیلوگرم بدون تاثیر بر عملکرد سبب بهبود ماندگاری گوشت، ریخت شناسی ژژنوم و کاهش لیپیدهای خون جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069248 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!