اثر افزودن اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و ترکیب آن ها به جیره بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده باریک و خاکستر استخوان tarsometatarsus و انگشتان پا در جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و ترکیب آن ها بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده باریک و درصد خاکستر استخوان تارسومتاتارسوس و انگشتان پا  در جوجه های گوشتی بود.  از 450 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج گروه آزمایشی و شش تکرار و 15 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز استفاده شد. گروه های آزمایشی شامل: 1T) شاهد مثبت، 2T) شاهد منفی (کاهش 5 درصدی انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه)، 3T) شاهد منفی + مولتی آنزیم (ناتوزایم P)، 4T) شاهد منفی + اسید بوتیریک (Baby C4) و 5T) شاهد منفی + مولتی آنزیم + اسید بوتیریک بودند. افزایش وزن روزانه در تیمار 1T بیشتر از سایر گروه ها بود (001/0>P) و گروه های 3T ، 4T و 5T افزایش وزن بالاتری نسبت به 2T داشتند. ضریب تبدیل خوراک 1T پایین تر از 2T بود (05/0>P) و سایر گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری نداشتند. گروه آزمایشی4T نسبت به سایر گروه های آزمایشی موجب افزایش وزن نسبی ایلئوم شد (05/0>P). گروه های 3T و 4T افزایش طول پرز بالاتری نسبت به تیمار 2T داشتند ولی این تفاوت معنی دار نبود. همچنین گروه های 3T و 5T شاخص تولید بالاتری نسبت به 2T داشتند (001/0>P). سود تغذیه ای در تیمارهای 1T و 3T بالاتر از تیمار 2T بود (05/0>P). تفاوت معنی داری از نظر درصد خاکستر استخوان بین گروه های آزمایشی وجود نداشت (05/0<P). به طورکلی، استفاده از مولتی آنزیم به تنهایی به دلیل تاثیر مطلوب بر عملکرد قابل توصیه است، اما ترکیب هر دو افزودنی نتوانست بهبود بیشتری در عملکرد ایجاد کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069249 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!