اثر سطوح مختلف پودر گیاهان دارویی آویشن شیرازی و مریم گلی، مخلوط آن ها و پروبیوتیک بر صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستومورفولوژیک کبد مرغ های تخم گذار

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر پودر گیاهان دارویی آویشن شیرازی، مریم گلی، مخلوط آویشن شیرازی و مریم گلی و نیز پروبیوتیک پروتکسین بر صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستومورفولوژیک کبد مرغ های تخم گذار، آزمایشی با استفاده از تعداد 225 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن، بعد از اوج تولید (42 هفتگی) به مدت10هفته انجام پذیرفت. مرغ ها به صورت تصادفی بین 9 تیمار آزمایشی متشکل از 5 تکرار و 5 قطعه مرغ در هر تکرار اختصاص یافتند. تیمارها شامل گروه شاهد، سطوح 2/0 و 4/0 درصد پودر برگ آویشن شیرازی، 2/0 و 4/0 درصد پودر برگ مریم گلی، 2/0 و 4/0 درصد مخلوط مساوی از آویشن شیرازی و مریم گلی و 005/0 و 01/0 درصد از پروبیوتیک پروتکسین بودند. نتایج بیانگر آن بود که استفاده از سطح 4/0 درصد مخلوط مساوی از پودر برگ آویشن و مریم گلی موجب کاهش حاشیه ای وزن نسبی کبد (07/0=P)، کاهش فعالیت آنزیم های سرمی SGOT (08/0=P) و SGPT (05/0>P) و نیز افزایش قابل ملاحظه دانسیته رنگ هپاتوسیت ها (05/0>P) و HDL پلاسما (05/0>P) شد. استفاده از مخلوط پودر گیاهان دارویی مورد آزمون در سطح 4/0 درصد سبب افزایش حاشیه ای وزن پوسته (06/0=P) و افزایش معنی دار (05/0>P) استحکام پوسته، شاخص رنگ زرده و نیز واحد هاو در دوره آزمایش 48 تا 52 هفتگی شد. لذا یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد دهنده آن است که بهره گیری از سطح 4/0 درصد مخلوط پودر گیاهان دارویی آویشن شیرازی و مریم گلی می تواند سبب بهبود قابل ملاحظه شاخص های سلامت کبد، پروفیل چربی های خون و صفات کیفی تخم مرغ هم چون استحکام پوسته، شاخص رنگ زرده و واحد هاو نسبت به دیگر سطوح گیاهان دارویی و یا پروبیوتیک شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069406 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.