برآورد وراثت پذیری های آتوزومی و وابسته به جنس برخی صفات اقتصادی در گوسفند نژاد کرمانی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
باوجود اهمیت جداسازی اثرات افزایشی آتوزومی و وابسته به جنس در برنامه های اصلاح نژادی، هدف از پژوهش حاضر برآورد وراثت پذیری های صفات تولیدی گوسفند نژاد کرمانی برای کروموزوم های آتوزومی و وابسته به جنس بود. صفات موردمطالعه شامل وزن تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی، یک سالگی، متوسط افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، متوسط افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، متوسط افزایش وزن روزانه از شش ماهگی تا یک سالگی، ضریب کلیبر قبل از شیرگیری، ضریب کلیبر در سن شش ماهگی، ضریب کلیبر در سن یک سالگی و وزن پشم سالیانه مربوط به سال های 1372 تا 1391، جمع آوری شده در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی شهربابک، بودند. اجزای واریانس و پارامترهای حاصل از آن با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده (REML) و نرم افزار Wombat برآورد شد. وراثت پذیری مستقیم آتوزومی برای صفات وزن تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی، یک سالگی، متوسط افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، متوسط افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، متوسط افزایش وزن روزانه از شش ماهگی تا یک سالگی، ضریب کلیبر قبل از شیرگیری، ضریب کلیبر در سن شش ماهگی، ضریب کلیبر در سن یک سالگی و وزن پشم سالیانه به ترتیب0/04± 0/02،0/05± 0/26 ،0/02± 0/33 ،0/03± 0/05،0/05± 0/23 ،0/02± 0/15 ،0/03± 0/27 ،0/02± 0/18 ،0/03± 0/02،0/08± 0/24 ،0/03± 0/04 و0/07± 0/15 برآورد شد. وراثت پذیری مستقیم وابسته به جنس برای این صفات ناچیز و در محدوده 0/01تا 0/03 بود. نتایج این مطالعه نشان دادند که ژن های وابسته به جنس، اثرگذاری افزایشی ناچیز بر وزن های بدن در سن های مختلف و وزن پشم سالیانه دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069413 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!