شناسایی مولفه های موثر در استقرار نظام بهروزی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی)

پیام:
چکیده:

پژوهش با هدف شناسایی مولفه های بهروزی سازمانی و اولویت بندی آنها انجام شد. جامعه آماری 150تن کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس روش مورگان 108 نفر تعیین شد. با مطالعه مبانی نظری، 4 بعد اصلی، 14 مولفه و 97 زیرمولفه موثر در بهروزی سازمانی شناسایی شد. روش تحلیل آماری، تحلیل عامل اکتشافی است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 97 گویه ای که دارای روایی صوری و محتوایی بوده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 92/0 محاسبه شد. نتایج بیانگر این هستند که به منظور تحقق بهروزی سازمانی لازم است مولفه ها در سه قالب ترکیبی شامل بهروزی اجتماعی- روانشناختی، بهروزی اجتماعی- ذهنی- معنوی و بهروزی اجتماعی- ذهنی گروه بندی شوند. همچنین نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نشان داد به ترتیب مولفه های تعادل عواطف مثبت و رضایتمندی شغلی بیشترین و کمترین اولویت را در تحقق بهروزی سازمانی دارند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069441 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!