بررسی رابطه بین عوامل موثر بر استراتژی کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: شرکتهای تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران)

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل موثر بر استراتژی کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر بر حسب هدف توسعه ای و کاربردی بوده و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای وابسته سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و روش نمونه گیری در این تحقیق از میان شرکتهای مذکور به تعداد 36 عدد بوده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ به میزان 71/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده گردید و تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه ابزار اندازه گیری به کمک نرم افزارPLS انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که از میان 13 رابطه، تعداد 9 رابطه تایید شده است. و تمامی روابط جهت مثبت دارند. (05/0>P). یافته ها نشان می دهد که متغیر مستقل محرک های بیرونی مستقیما بر نتایج فردی و سازمانی بی تاثیر است، اما توانسته است تاثیر معنی داری بر دیدگاه استراتژیک و گرایش و رفتار کارآفرینانه داشته باشد. متغیر مستقل شناخت کارآفرینانه بر نتایج فردی و سازمانی تاثیرگذار است و تاثیر معنی داری نیز بر دیدگاه استراتژیک، معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه داشته دارد. از بین سه متغیر وابسته میانی (دیدگاه استراتژیک، معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه)، دو متغیر معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه بر نتایج فردی و سازمانی تاثیر دارند (05/0>P) و دیدگاه استراتژیک بر نتایج فردی و سازمانی بی تاثیر بوده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069444 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!