شناسایی سبک های زندگی سرمایه گذاران ، میزان درگیری ذهنی و نوع تصمیم گیری خرید با رویکرد مالی - رفتاری

پیام:
چکیده:
هدف اصلی مقاله، شناسایی سبک های زندگی سرمایه گذاران، میزان درگیری ذهنی و نوع تصمیم گیری خرید با رویکرد مالی - رفتاری می باشد.این مقاله از نظر روش ، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش گرد آوری داد ها از طریق دو روش ثانویه و اولیه(پرسشنامه محقق ساخته با روایی مورد تایید خبرگان) انجام شد.پایایی تحقیق از طریق آلفای کرونباخ انجام گرفت. حجم نمونه آماری تحقیق طبق جدول کرجسی و مورگان و فرمول کوکران ، برای جامعه نا محدود 384 پرسشنامه تحلیل شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفته است . بعد از تحلیل داده ها از طریق نرم افزار های لیزرل و اس پی. اس .اس. نتایج به شرح زیر است: سبک زندگی سرمایه گذاران ریسک پذیر (رتبه 1، نوع تصمیم گیری پیچیده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی بسیار زیاد است) ، سبک زندگی سرمایه گذاران متفکر (رتبه 2 ، نوع تصمیم گیری پیچیده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی بسیار زیاد است) ، سبک زندگی سرمایه گذاران خوشبین (رتبه 3 ، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود است)، سبک زندگی سرمایه گذاران محافظه کار (رتبه 4 ، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود است) و سبک زندگی سرمایه گذاران احساساتی (رتبه 5، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود می باشد).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
84 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069445 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!