طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مدیریت الکترونیک منابع انسانی یکی از راه های اجرای راهبرد ها منابع انسانی،سیاست ها و عملیات مربوط به منابع انسانی در سازمان ها است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی جهت بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در نظام بانکداری ایران(مورد مطالعه: حوزه ستادی بانک رفاه)است.

روش شناسی

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی،هدف پژوهش اکتشافی،نوع داده ها کمی و کیفی و روش اجرا به صورت میدانی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه بوده است.روایی و پایائی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی بانک رفاه بود. نمونه آماری به وسیله فرمول کوکران و به تعداد 277 نفر از کارکنان و مدیران بانک رفاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. که روش های آزمون آماری بهینه سازی زنجیره مارکوف پنهان جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت که این آزمون های آماری توسط نرم مطلب انجام شد.

یافته ها

6 دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه تاثیر گذار هستند که شامل عوامل سازمانی، محیطی(دولت)، فرایندی، فرهنگی، فناورانه و فردی می باشند.همچنین نتایج نشان میدهدکه در بانک رفاه با عوامل فرایندی 708/23،عوامل سازمانی 603/10،عوامل فناورانه 652/12، عوامل محیطی 960/11،عوامل فرهنگی 218/15،عوامل فردی 663/26 استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی را بهینه خواهد بود.

نتایج

نتایج نشان داد که عوامل فردی از نظر نگرش اسلامی کارکنان بیشترین تاثیر و بعد به ترتیب عوامل فرایندی، فرهنگی، فناورانه، فرهنگی، محیطی و سازمانی در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش خواهد داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069451 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!