بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی های کسب و کار (مطالعه موردی شرکت بهسازان کاوش)

پیام:
چکیده:

امروزه سازمان هایی که رقابت در بازار را موضوع محوری برای خود قلمداد می کنند، مدیریت دانش را به عنوان یکی از فعالیت های مطرح برای اثر بخشی فعالیت هایشان در نظر می گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی های کسب و کار است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت بهسازان کاوش است. طبق جدول مورگان کرجسی نمونه انتخابی 120 نفر از بین کارمندان آن شرکت انجام گرفت و روش نمونه گیری در این پژوهش در دسترس بوده است. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش گلد و همکاران (2001) و استراتژی های کسب و کار بهبودی (1396) استفاده شد که پایایی سوالات آن از طریق آلفای کرونباخ 87/0 و 85/0 بدست آمد که نشان دهنده این است که ابزار مذکور از ضریب اعتبار مناسب برخوردار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و همچنین نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که بین مدیریت دانش (مولفه های کسب، انتقال، بکارگیری و ثبت و ضبط دانش) با استراتژی های کسب و کار (مولفه های رهبری هزینه و تمایز) ارتباط معناداری وجود دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -281
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069453 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!