تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی کارکنان با توجه به نقش جو سازمانی و یادگیری در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

پیام:
چکیده:

نقش رهبری بر بهبود و رشد سواد مالی کارکنان انکارناپریر است به طوری که افراد دارای سواد مالی در محیط اقتصادی تاثیربسزایی در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیران فراهم می آورند از این رو هدف این پژوهش تعیین تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی با توجه به نقش میانجی جو سازمانی و یادگیری در بین کارکنان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی است،جامعه آماری کارکنان صندوق رفاه دانشجویان است که تعداد آنها در مجموع برابر250 عدد می باشد که از این تعداد 150پرسشنامه به عنوان نمونه تکمیل و با استفاده از نرم افزار pls ,spss مورد تحلیل قرار گرفته است.پایایی پرسشنامه رهبری با استفاده از آلفای کرونباخ 0.934 ، پرسشنامه جو سازمانی0.754 و پرسشنامه یادگیری 0.877تعیین گردید .نتایج نشان داد که سبک رهبری هم به صورت مستقیم و هم به واسطه یادگیری سازمانی و جو سازمانی ، تاثیر معناداری بر سواد مالی افراد دارد همچنین نتایج نشان داد جو سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
326 -342
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069456 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!