بررسی نقش بارکاری بر سطح استرس و کیفیت زندگی شغلی کارکنان آتش نشانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

آتشنشانی از جمله مشاغلی می باشد که به علت خواسته های فیزیکی کار بالا و فعالیت هایی همچون دویدن، بالارفتن و واکنش سریع در موقعیت های مختلف بارذهنی بالایی را متحمل می شوند و این تغییرات ناگهانی وضعیت های کاری استرس روانی زیادی را بر آتش نشانان وارد خواهد کرد، در این مطالعه هدف بررسی سطح بارکاری ذهنی و میزان استرس وارد شده بر این افراد و اثر بر کیفیت زندگی افراد آتشنشان می باشد.

روش کار

این مطالعه توصیفی مقطعی به صورت سرشماری در 65 نفر از کارکنان سازمان آتشنشانی استان خراسان در سال 97 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پرسشنامه بار کاری (NASA TLX (، پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی استاندارد استفاده گردید. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و ارتباط بین شاخص های بار کاری، استرس شغلی از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و t مستقل و پیرسون استفاده شد.نتایج و

یافته ها

میانگین نمرات استرس در بین کارکنان آتشنشانی 2/169 که در سطح بالا و میانگین بارکاری4/66 در سطح خیلی زیاد و کیفیت زندگی کاری3/84 که درسطح کیفیت پایین می باشد. آزمون های آماری نشان داد بین استرس شغلی و کیفیت زندگی با بارکاری ذهنی ارتباط معنی داری وجود دارد(p

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
547 -553
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069604 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!