اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سندرم آشیانه ی خالی نوعی پژمردگی روحی است که به دنبال خالی شدن منزل از فرزندان و عدم حضور آنها در کنار والدین، در پدر و مادر احساس می شود و از انجایی که وقوع این سندرم در دوران میانسالی و سنین بالاتر ممکن است به لحاظ اجتماعی در این گروه سنی، تاثیر ویژه ای بر سلامت کلی جامعه داشته باشد لذا پژوهش حاضر با هدف، تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی انجام شده است.

مواد و روش ها

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی افراد سالمند مراجعه کننده به مرکز روان درمانی سپید مشهد در سال 1397 تشکیل دادند. از این جامعه ی آماری به شیوه نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه، تعداد 30 سالمند به عنوان نمونه انتخاب، به طور کاملا تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. هر دو گروه در آغاز و پایان درمان به پرسشنامه کیفیت از زندگی (IRQOL) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها، با نرم افزار spss-22 و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) انجام شد (01/0>p).

یافته ها

نتایج نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است.

نتیجه گیری

بر اساس یافته ها در گروه ازمایش در مقایسه با گروه کنترل، کیفیت زندگی در زمان پس آزمون به طور معناداری افزایش یافته است. یافته های این پژوهش نقش و اهمیت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به سندرم اشیانه خالی را خاطر نشان می سازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
585 -591
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069608 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!