مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی

پیام:
چکیده:
مقدمه

شواهد نشان میدهند که با توجه به تشخیص نوع بیماری قلبی، کیفیت زندگی افراد می تواند متفاوت باشد؛ به همین منظور پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی انجام شد.

روش شناسی

این مطالعه از نوع توصیفی - مقایسهای بود که در آن، 100 بیمار مبتلاء به بیماری قلبی - عروقی (50 بیمار انفارکتوس میوکارد حاد و 50 بیمار نارسایی قلبی) و 50 نفر از افراد عادی که به لحاظ ویژگی های جمعیتشناختی با گروه بیمار همسان شده بودند، در سال 1393 به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی در سطح معناداری 05/0 جمعآوری شد و با روش تحلیل واریانس تک متغیره در نرمافزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد که، بین بیماران قلبی و افراد عادی از نظر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0=P)؛ به طوری که گروه مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی نمرات کمتری را به لحاظ کیفیت زندگی نسبت به افراد عادی کسب کردند. اما تفاوت معناداری در کیفیت زندگی بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی مشاهده نشد (670/0=P).بحث و

نتیجه گیری

با توجه به تفاوت کیفیت زندگی در بیماران قلبی با افراد عادی، آموزش و آگاهی رسانی به بیماران قلبی در خصوص این مقوله ضرروی به نظر میرسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
593 -598
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069609 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.