تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیقیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کیفیت زندگی کاری مفهومی بحرانی با اهمیت زیاد در زندگی یک کارمند است که تعادلی مناسب بین کار و زندگی شخصی، تضمین بهره ور ی سازمانی و رضایت شغلی کارمند نشان می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد به تحریر درآمده است.

مواد و روش ها

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده ها از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری شامل 30 نفر از کارکنان که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (هر گروه 15 نفر) آزمایش و گواه جای گرفتند. مهارت جرات ورزی به عنوان متغیر مستقل بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. اطلاعات با پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون مورد اندازه گیری قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده به عمل آمد.

یافته ها

نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه پس از اعمال مداخله تفاوت وجود دارد، به عبارت دیگر آموزش گروهی جرات ورزی کیفیت زندگی کاری کارکنان را در پس آزمون افزایش داده است (0.05)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
611 -617
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069611 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!