بررسی ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پیام:
چکیده:
مقدمه
رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از فاکتور های مهم در علم مدیریت است. یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تعهد، رضایت شغلی کارکنان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن در کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر بصورت مقطعی و بر روی 288 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گردید. ابزار مطالعه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، رضایت شغلی (JDI) و تعهد سازمانی آلن و مایر بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری توسیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس و من ویتنی در نرم افزار spss24 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در تمامی ابعاد بالاتر از سطح متوسط قرار دارد و بالاترین سطح رضایت شغلی در بعد همکار و بیشترین تعهد سازمانی کارکنان در بعد عاطفی مشاهده شد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. (0.32= r ,0.001 (p
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
619 -626
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069612 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!