بررسی ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از فاکتور های مهم در علم مدیریت است. یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تعهد، رضایت شغلی کارکنان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن در کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر بصورت مقطعی و بر روی 288 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گردید. ابزار مطالعه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، رضایت شغلی (JDI) و تعهد سازمانی آلن و مایر بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری توسیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس و من ویتنی در نرم افزار spss24 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در تمامی ابعاد بالاتر از سطح متوسط قرار دارد و بالاترین سطح رضایت شغلی در بعد همکار و بیشترین تعهد سازمانی کارکنان در بعد عاطفی مشاهده شد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. (0.32= r ,0.001 (p
زبان:
فارسی
صفحات:
619 تا 626
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069612 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!