بررسی تاثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه موردی شهرستان دلفان)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از سازمان های مبارزه با قاچاق کالا نیروی انتظامی است. که اقدامات پلیس یکی از حلقه های این سازمان برای جلوگیری از قاچاق کالا می باشد. هدف از این پژوهش شناخت میزان تاثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا در محدوده شهرستان دلفان می باشد.

روش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را تعداد 60 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان شامل می شود. حجم نمونه به تعداد 58 نفر انتخاب و به روش تصادفی ساده پرسش-نامه، بین آنها توزیع شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد که روایی آن بوسیله روایی صوری تایید و پایایی نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ معادل73/0درصد محاسبه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونT تک نمونه ای در بسته نرم افزاری18 Spss استفاده شده است.

یافته ها

براساس یافته های این تحقیق، اقدامات اطلاعاتی پلیس با ضریب 79/. بیشترین تاثیر را در مقابله با قاچاق را داشته و در رتبه اول قرار دارد و پس از آن،اقدامات مدیریتی با 69/. و اجرای ایست و بازرسی با تاثیر 61/. برمقابله با قاچاق کالا به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.

نتیجه گیری

بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا باید همه شاخص های اقدامات انتظامی را با رویکرد کل گرایانه و سیستمی در هرسه حوزه تقویت نماید

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069660 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!