تاثیر آموزش درمان شناختی- رفتاری بر افسردگی و سخت رویی روان شناختی بیماران قلبی- عروقی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از عوامل خطری که در بین بیماران قلبی- عروقی منجر به بستری مجدد، کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطر مرگ و میر می شود، افسردگی است. از طرفی، عده ای از افراد غالبا بهتر از سایرین مشکلات و فشارهای زندگی را تحمل نموده و با آنها سازگار می شوند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر استفاده از درمان شناختی- رفتاری به منظور کاهش افسردگی و افزایش سخت رویی روان شناختی در جهت کاهش مشکلات بیماران مبتلا به بیماری های قلبی - عروقی بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بیماران قلبی مرد و زن بالای بیست سال و پایین شصت سال بود که به مدت 10 روز در بیمارستان فرشچیان همدان بستری بودند. از میان این افراد، تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی، به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به منظور بررسی افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک و جهت اندازه گیری سخت رویی، از پرسشنامه سخت رویی (آزمون زمینه یابی دیدگاه های شخصی) استفاده شد. سپس با استفاده از برنامه 10 جلسه ای درمان شناختی- رفتاری، تغییرات به وجود آمده در پس آزمون اندازه گیری شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

یافته ها نشان داد که آموزش درمان شناختی- رفتاری، میزان افسردگی بیماران قلبی را کاهش می دهد. همچنین، این درمان باعث افزایش سخت رویی روان شناختی می شود.

نتیجه گیری

از یافته های پژوهش حاضر ضمن شناخت و مفهوم پردازی متغیرهای ارائه شده، می توان جهت استفاده از درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی و افزایش سخت رویی بیماران قلبی بهره برد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
289 -299
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069717 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!