تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

استرس از مشکلات اصلی پرستاران است که تاثیر زیادی بر عملکرد حرفه ای و زندگی شخصی آن ها گذاشته و موجب تعارض بین کار و زندگی می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر استرس شغلی پرستاران بود.

مواد و روش ها

تحقیق حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در پرستاران انجام شد. بطور تصادفی ساده 45 پرستار بخش ویژه یک بیمارستان به عنوان گروه مداخله و42 پرستار بیمارستان دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه(NSS) Nursing stress scale جهت تعیین استرس شغلی پرستاران و پرسشنامه سازه های مدل اعتقاد بهداشتی به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی بود. برنامه آموزشی در سه جلسه 2 ساعته اجرا شد. نمونه ها به مدت یک ماه تحت نظر قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری قبل و یک ماه بعد از آموزش با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شد. از آزمونهای آماری کای دو و تی استیودنت مستقل، تی استیودنت مزدوج و کالموگرووف- اسمیرنوف استفاده شد.

یافته ها

میانگین نمره استرس شغلی در گروه مداخله، بعد از آموزش از20/800± 107/311به23/352± 89/578 کاهش یافت و در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، متغیرهای حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، خودکارآمدی و راهنمای عمل و رفتار افزایش معنی دار و موانع درک شده کاهش داشت(0/05 >P)

نتیجه گیری

استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی جهت آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس پرستاران موثر می باشد. با توجه به اینکه عوامل رفتاری و غیر رفتاری کاهش استرس بر سلامت افراد موثر است در نتیجه برای تغییر رفتار در افراد علاوه بر فرد باید به محیط پیرامون او و سایرینی که بر تغییر رفتار موثر هستند نیز توجه نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
300 -311
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069718 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!