ارتقا باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر آق قلا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ایدز از بیماری های عفونی جدی دنیاست که به سرعت در بین جوانان رو به افزایش است، ازآنجایی که جوانان در معرض رفتارهای پرخطر هستند، این مطالعه باهدف تعیین تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در ایجاد باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان دختر ترکمن انجام شد.

مواد و روش ها

 این مطالعه کارآزمایی میدانی شاهددار تصادفی، بر روی 78 دانش آموز دختر دبیرستان های شهر آق قلا، استان گلستان انجام شد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده چندمرحله ای، دو دبیرستان در گروه مداخله و دو دبیرستان در گروه شاهد قرار گرفتند، سپس از هر دبیرستان 2 کلاس انتخاب شد و پرسشنامه اعتقاد بهداشتی ایدز را قبل و بعد از مداخله آموزشی تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.17 و آزمون های کای دو، دقیق فیشر، تی-زوجی، ویلکاکسون، تی-مستقل و آنالیز کوواریانس تحلیل شدند.

یافته ها

  قبل از آموزش دو گروه کنترل و مداخله، از نظر ویژگی های جمعیت شناختی و تمامی سازه های مدل به جز آگاهی تفاوت معنی داری نداشتند. آزمون تی-زوجی نشان داد بعد از مداخله آموزشی حیطه های آگاهی و حساسیت درک شده در گروه مداخله به طور معنی دار افزایش و موانع درک شده کاهش یافته است (0/05P<). آنالیز کوواریانس نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، آگاهی و حساسیت درک شده پس از مداخله به طور معنی داری افزایش یافته است (0/05P<).   اما در گروه کنترل، میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و موانع درک شده تغییر معناداری نداشت (0/05P<).       

نتیجه گیری

 بر اساس مطالعه حاضر، آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در حیطه های آگاهی و حساسیت درک شده موثر بوده است. پیشنهاد می شود مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی به منظور ارتقا باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان دختر دبیرستانی طراحی و اجرا گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
323 -332
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069720 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!