مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و ماساژ-آروماتراپی بر سلامت روانشناختی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از شایع ترین علائم دوران سالمندی که بر سلامت تاثیر می گذارد، درد مزمن است. برای بهبود سلامت، روش های مختلفی از جمله ذهن آگاهی و ماساژ آروماتراپی وجود دارد. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و ماساژ آروماتراپی بر سلامت روان شناختی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن انجام شد.

مواد و روش ها

 مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه پژوهش، زنان سالمند مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های توان بخشی، ارتوپدی و فیزیوتراپی غرب تهران در سال 1396 بودند. در مجموع 45 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. گروه های آزمایش 8 جلسه 90دقیقه ای به ترتیب با روش های ذهن آگاهی و ماساژ آروماتراپی آموزش دیدند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسش نامه های استرس ادراک شده، افسردگی سالمندان، کیفیت زندگی و ادراک درد بودند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند.

یافته ها

یافته ها نشان داد که هر دو روش آموزش ذهن آگاهی و ماساژ آروماتراپی باعث کاهش معنادار استرس ادراک شده و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن شدند؛ اما بر کیفیت زندگی و ادراک درد آنها تاثیر معناداری نداشتند. همچنین بین دو روش آموزش ذهن آگاهی و ماساژ آروماتراپی تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05>P).

نتیجه گیری

نتایج حاکی از اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و ماساژ آروماتراپی بر استرس ادراک شده و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن بود. بنابراین می توان از روش های مذکور همراه سایر روش ها برای بهبود برخی ویژگی های مرتبط با سلامت روان شناختی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
359 -370
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069723 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!