پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

افزایش روند مصرف غذاهای آماده در بین نوجوانان یکی از چالش های برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه سلامت عمومی است. شناخت الگوهای رفتاری و استفاده از مداخلات مناسب یکی از راه های اثرگذاری و تغییر در این الگوها است. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان متوسطه اول شهر یاسوج صورت گرفته است.

مواد و روش ها

این مطالعه تکوینی بوده و از رویکرد تحقیق ترکیبی استفاده کرده است. گردآوری داده ها در مرحله کمی، با استفاده از پرسشنامه استاندارد دانش، نگرش، رفتار در بازاریابی اجتماعی، و در مرحله کیفی به کمک بحث گروهی متمرکز انجام شده است. در گام بعد، برای تجزیه و تحلیل ترکیبی داده ها، در فاز کمی از تحلیل همبستگی و در فاز کیفی مطالعه از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این دو مرحله نرم افزارهای SPSS 22 و MAXQDA 2018 مورد استفاده قرار گرفته اند.

یافته ها

در مرحله کمی علاوه بر تعیین مشخصات جمعیت شناختی، نگرشی و رفتاری، رابطه این متغیرها با مصرف غذاهای آماده شناسایی شده است. یافته ها نشان از رابطه معنادار بین متغیرهای دانش، نگرش؛ (01. p <)، جنسیت، تحصیلات و اشتغال مادر؛ (05. p <)، با میزان مصرف غذاهای آماده است. در بخش کیفی یافته ها در 20 درون مایه فرعی و پنج درون مایه اصلی شامل موانع، انگیزاننده ها، نقش والدین، نقش مدرسه و کانال های توزیع ارائه شده اند.

بحث

با انجام پژوهش تکوینی می توان مداخلات موثری را برای ارتقای سلامت طراحی و پیاده سازی کرد. یافته های حاصل از این مطالعه بینش های ارزشمندی را جهت تغییر الگوی تغذیه ای دانش آموزان در حوزه پایین دستی برای سیاست گذاران و بازاریابان اجتماعی فراهم می سازد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -387
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069724 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!