تبیین علل تک فرزندی بر اساس دیدگاه زنان : مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

باروری پایین سبب کاهش نیروی کار و سالخوردگی جمعیت می شود. ازاین رو، فرزند آوری و تعیین کننده های آن به عنوان موضوعی مهم در سیاست گذاری های جمعیتی، مطرح می شود. مطالعه حاضر، به تبیین علل تک فرزندی بر اساس دیدگاه زنان پرداخته است.

روش کار

مطالعه کیفی حاضر، قسمت دوم یک مطالعه ترکیبی توضیحی متوالی است که با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی و روش استدلال استقرایی انجام شد. جامعه پژوهش، خانم های متاهل 49-15ساله شهرستان بابل بودند که دارای تک فرزند بودند و اصلا قصد بارداری در آینده نداشتند و با نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. پس از کسب رضایت نامه کتبی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و داده ها با 13 مصاحبه به اشباع رسید.

یافته ها

یافته ها نشان داد که تک فرزندی در خانم های بابلی متاثر از رسانه و الگوهای اجتماعی است که با تقدم خویشتن همراه است. آینده تضمین نشده و تعارض زناشویی، داشتن تنها یک فرزند را تقویت می کند. در حقیقت، مسائلی وجود دارد که زنان باوجود "بلاتکلیفی های تک فرزندی"، مجبور به "ابقای تک فرزندی" شده اند و تلاش می کنند تا با تنها یک فرزند به زندگی خود معنا ببخشند.

نتیجه گیری

غیر از مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی متعددی در فرزند آوری خانواده ها نقش دارد و سیاست گذاران جمعیتی برای رسیدن به اهداف جمعیتی موردنظر خود باید این مسائل و مشکلات را نیز در نظر داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
279 -288
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069730 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!